Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC

250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Sinh học khối B

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Sinh giúp các em có thêm kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong kì thi Đại học sắp tới. » Xem thêm

15-05-2009 3716 2519
QUẢNG CÁO

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. 1. Trong k thu t c y gen ngư i ta dùng vi khu n E. coli làm t bào nh n vì: a. Vi khu n này sinh s n r t nhanh b. S lư ng cá th nhi u c. D làm d. C u t o cơ th ơn gi n 2. NST bình thư ng NST b t bi n ABCDExFGH MNOCDExFGH → MNOPQxR ABPQxR t bi n trên thu c d ng gì? a. L p o n NST b. Chuy n o n NST tương h c. Chuy n o n NST không tương h d. Chuy n o n trên 1 NST 3. t bi n m t 1c p nuclêotit trong gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s làm a. m t m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm m t 1 axit amin tương ng b. thêm m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm thêm 1 axit amin tương ng c. thay i các b ba mã hóa trên gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng d. thay i các b ba mã hóa trên gen t i m x y ra t bi n cho n cu i gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng 4. ng v t có vú xu t hi n vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 5. Vai trò c a ch n l c nhân t o là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 6. Trong ch n gi ng gia súc, phương pháp nào em l i hi u qu cao? a. Ch n l c hàng lo t m t l n b. Ch n l c cá th k t h p v i ki m tra ki u gen c. Ch n l c cá th m t l n d. Ch n l c hàng lo t nhi u l n 7. Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t 2 loài giao ph i có quan h thân thu c? a. Tiêu chu n hình thái b. Tiêu chu n a lí, sinh thái c. Tiêu chu n sinh lí, hóa sinh d. Tiêu chu n di truy n 8. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dương li u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G
 2. c. Qu d. C 9. Trư ng h p nào sau ây gây bi n i nhil u nh t trong thành ph n c u trúc c a phân t protêin tương ng do gen t bi n t ng h p? (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) a. m t ba c p nuclêôtit trong m t b ba mã hóa b. thay th m t c p nuclêôtit c. m t m t c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit k nhau 10. Tia t ngo i ư c ADN h p thu nhi u nh t có bư c sóng: a. 2075A0 b. 2750A0 c. 2570A0 d. 2057A0 11. Tác nhân gây t bi n nào không có kh năng xuyên sâu nên ngư i ta ch dùng nó x lí vi sinh v t, bào t , h t ph n gây t bi n gen, t bi n NST? a. Tia phóng x b. Tia t ngo i c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 12. M c ph n ng r ng là a. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng b. Gi i h n thư ng bi n c a l ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau c. Nh ng tính tr ng d dàng thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng d. Nh ng tính tr ng ít thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng 13. K t qu nào sau dây không ph i là c a hi n tư ng giao ph i g n? a. Tăng t l th ng h p b. Gi m t l th d h p c. Gi ng b thoái hóa d. T o ưu th lai 14. Trong 4 d ng vư n ngư i hóa th ch dư i ây, d ng nào g n gi ng v i ngư i hơn c ? a. Parapitec b. riôpitec c. Ôxtralôpitec d. Prôpliôpitec 15. t bi n c u trúc NST nào sau ây làm tăng cư ng bi u hi n tính tr ng c a sinh v t? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 16. D u hi u cơ b n c a s s ng nào sau ây theo quan ni m hi n i? a. Hô h p
 3. b. Sinh s n c. C ng d. H th ng m 17. Qua sơ phân li tính tr ng, ta có th k t lu n toàn b sinh gi i a d ng ngày nay u a. Không có chung ngu n g c b. Có chung ngu n g c c. Có t ch c cao d. ư c thích nghi cao 18. Nguyên nhân ti n hóa theo Lamac là: a. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua c tính bi n di và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i c a các cơ quan b ph n tương ng 19. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c bò lai F1 ch u ư c khí h u nóng, s n xu t 1000kg s a trong 1 năm, t l bơ 4 - 4,5%. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c Hôsten Hà Lan b. Pt/c: Bò cái Hôsten Hà Lan x Bò vàng c Thanh Hóa c. Pt/c: Bò cái n x Bò vàng c Thanh Hóa d. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c n 20. Bò sát kh ng l chi m ưu th vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 21. Qui nh chi u hư ng và nh p i u bi n i ki u gen hình thành c i m thích nghi cho sinh v t là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 22. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p tr i là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 23. Ý nghĩa nàu sau ây không ph i là c a quá trình giao ph i a. t bi n ư c phát tán trong qu n th b. T o ra vô s bi n d t h p
 4. c. T o ra ngu n nguyên li u sơ c p d. Làm trung hòa tính có h i c a t bi n và góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi 24. Bi n d di truy n bao g m: a. Thư ng bi n và t bi n b. Thư ng bi n và bi n d t h p c. Bi n d t h p và t bi n d. t bi n nhi m s c th và t bi n gen 25. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dâu t m 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 26. Ch n l c hàng lo t d a vào: a. Ki u hình b. Ki u hình và ki u gen c. Hi u qu ch n l c d. Ki u gen 27. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA GXG AA A … … TAT AGX TTT … … TAT XGX TT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t l c p nuclêôtit b. thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 28. Theo acuyn, nguyên nhân c a ti n hóa là: a. Ch n loc t nhiên tác ng thông qua uc tính bi n d và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có lơi, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i cua các cơ quan b ph n tương ng 29. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dưa h u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 30. Nh ng c tính nào dư i ây không ph i c a các côaxecva? a. Có th h p th các ch t h u cơ trong dung d ch b. Có th l n d n, làm bi n i c u trúc n i t i c. Dư i tác d ng cơ gi i, có th phân chia thành nh ng gi t nh m i d. Là d ng s ng u tiên có c u t o t bào 31. Nhân t ti n hóa cơ b n nh t là: a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i
 5. c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Các cơ ch cách li 32. Nhóm qu n th kí sinh trên loài v t ch , ho c trên nh ng ph n khác nhau trên cơ th v t ch g i là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th giao ph i 33. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 34. Nh ng nguyên t ph bi n chi m kho ng 96% trong cơ th s ng là: a. C, H, O b. C, H, O, N c. Ca, Fe, Mg d. S, P, Na, K 35. Cách ti n hành lai kinh t nư c ta ch y u là: a. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n nư c ngoài nh p n i giao ph i v i nhau b. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n trong nư c nh p n i giao ph i v i nhau c. Cho con cái thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con c cao s n thu c gi ng thu n nh p n i d. Cho con c thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con cái cao s n thu c gi ng thu n nh p n i 36. Trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit, t bào nh n thư ng dùng ph bi n là ...(1) ... nh vào c i m ...(2)... c a chúng a. (1): E. coli, (2): Sinh s n r t nhanh b. (1): Virut, (2): Sinh s n r t nhanh c. (1): E. coli, (2): C u t o ơn gi n d. (1): Virut, (2): C u t o ơn gi n 37. Theo acuyn, s hình thành các c i m thích nghi là: a. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i b. Bi n d phát sinh vô hư ng. S thích nghi h p lí t ư c thông qua s ào th i d ng kém thích nghi c. Ngo i c nh thay i ch m, sinh v t có kh năng ph n ng phù h p nên không b ào th i d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh 38. Theo Lamac, ti n hóa là: a. S bi n i c a các loài dư i nh hư ng tr c ti c c a ngo i c nh b. S thích nghi h p lí c a sinh v t sau khi ã ào th i các d ng kém thích nghi
 6. c. K t qu c a quá trình chon l c t nhiên thông qua c tính bi n d và di truy n d. S phát tri n có k th a l ch s , theo hư ng ngày càng hoàn thi n, t ơn gi n n ph c t p dư i tác d ng và t p quán ho t ng c a ng v t 39. Gi l i nh ng t bi n, bi n d t h p có l i giúp sinh v t thích nghi v i i u ki n s ng và ào th i nh ng t bi n, bi n d t h p không có l i cho sinh v t. ây là vai trò c a nhân t trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 40. K t qu c a ti n hóa l n là: a. Hình thành nòi m i b. Hình thành th m i c. Hình thành loài m i d. Hình thành các nhóm phân lo i trên loài 41. Bư c quan tr ng d ng s ng có th s n sinh ra nh ng d ng gi ng chúng và di truy n cho th h sau là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin 42. Ngư i ta x lí gi ng táo Gia L c b ng tác nhân gây t bi n nào tao ra ư c gi ng “táo má h ng” a. Cônsixin b. EMS c. 5-BU d. NMU 43. c i m quan tr ng nh t c a plasmit mà ngư i ta ch n nó làm v t th truy n gen là: a. ADN có s lư ng c p nuclêôtít ít: t 8000 – 20000 c p b. ADN plasmit t nhân ôi c l p v i ADN c a nhi m s c th c. Ch a gen mang thông tin di truy n qui nh m t s tính tr ng nào ó d. Ch t n t i trong t bào ch t c a vi khu n 44. Ngư i ta dùng tác nhân gây t bi n nào sau ây t o gi ng lúa Trân Châu lùn: Nhi u h t, h t ít r ng, chín s m? a. K t h p tia gamma v i cônsixin b. K t h p tia bêta v i cônsixin c. K t h p tia t ngo i v i hóa ch t NMU d. K t h p tia gamma v i hóa ch t NMU 45. Bư c quan tr ng d ng s ng có th xúc tác cho quá trình t ng h p và phân gi i các ch t h u cơ là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin
 7. 46. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA XTX GAA A ... … TAT AGX TTT … … TAT GAG XTT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t 1 c p nuclêôtit b. Thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 47. t bi n xôma và t bi n ti n phôi có i m gi ng nhau là a. u không di truy n qua sinh s n h u tính b. u x y ra trong t bào sinh d c c. u x y ra trong nguyên phân d. u di truy n qua sinh s n h u tính 48. Kh năng t d ng duy trì, gi v ng s n nh v thành ph n và tính ch t c a t ch c s ng là nh : a. Quá trình trao i ch t b. Quá trình tích lũy thông tin di truy n c. Kh năng t i u ch nh d. Quá trình sao mã c a AND 49. N i dung c a ti n hóa l n là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 50. Trong chăn nuôi, ngư i ta dùng bò Sind lai v i bò vàng Vi t Nam t o ra bò lai Sind nh m : a. C i t o màu da b. C i t o t m vóc bò Vi t Nam c. C i t o hàm lư ng bơ trong s a d. C i t o s n lư ng s a 51. Cơ ch ti n hóa theo acuyn là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng cua ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t m t g c chung 52. Cơ ch chính d n n t bi n s lư ng nhi m s c th là do: a. R i lo n phân li c a nhi m s c th trong phân bào b. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong nguyên phân c. R i lo n phân li nhi m s c th trong gi m phân d. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong gi m phân
 8. 53. th c v t, t o ra dòng thu n ngư i ta cho t th ph n qua m y th h ? a. L n 2 th h b. 2 n 3 th h c. 3 n 4 th h d. 5 n 7 th h 54. Trong m t qu n th giao ph i cân b ng, bi t t n s tương i c a 2 alen A và a là: A/a = 0,7/0,3 thì thành ph n ki u gen c a qu n th là: a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa 55. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 93,75% thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? a. I3 b. I4 c. I5 d. In 56. t bi n gen khi dã phát sinh ư c ……. do cơ ch t nhân ôi c a ADN và ư c di truy n qua các th h t bào cơ th . i n vào ch tr ng (…. ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa a. sao mã b. gi i mã c. tái b n d. h i bi n 57. cây giao ph n, khi nào t th ph n qua nhi u th h không gây hi n tư ng thoái hóa a. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p l n b. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p v các gen tr i có l i c. Khi cơ th ban u có ki u gen d h p d. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p 58. M t o n nhi m s c th b t quay 180o r i g n vào v trí cũ c a nhi m s c th ó. ây là d ng t bi n: a. M t o n nhi m s c th b. o o n nhi m s c th c. L p o n nhi m s c th d. Chuy n o n nhi m s c th 59. Sơ : aa < Aa > AA có ý nghĩa: a. Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p b. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th d h p c. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p l n d. Cơ th ng h p l n c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p tr i 60. Theo Lamac, loài m i ư c hình thành như th nào? a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng
 9. b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t 1 g c chung 61. cây hoa liên hình có hoa màu (ki u gen AA) tr ng 200C, nhưng khi tr ng 850C cây ra hoa màu tr ng. V y màu c a hoa ph thu c vào: a. Môi trư ng b. Ki u gen c. Ki u gen và môi trư ng d. Ánh sáng và nhi t 62. Trong loài vư n ngư i ngày nay loài nào có quan h h hàng g n nh t v i ngư i? a. Vư n b. Gôrila c. Tinh tinh d. ư i ươi 63. Bi n i nào dư i ây c a h p s ch ng t ti ng nói ã phát tri n? a. Không có g mày b. Trán r ng và th ng c. Hàm dư i có l i c m rõ d. Xương hàm thanh 64. Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ư ng lai xa và a b i hóa là: a. T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST c a 2 loài b m b. Hai b NST ơn b i khác loài trong t bào nên gây khó khăn cho s ti p h p và trao i chéo gi a các c p NST làm c n tr quá trình phát sinh giao t c. S a b i hóa giúp t bào sinh d c cơ th lai xa gi m phân bình thư ng và cơ th lai xa h u th d. Cơ th lai xa ư c duy trì b NST qua sinh s n sinh dư ng 65. K t lu n nào v m i quan h gi a ki u ben, môi trư ng và ki u hình trong quá trình phát tri n cá th sau ây là úng? a. Ki u hình là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng b. Ki u gen là k t qu c a s tương tác gi a ki u hình và môi trư ng c. Môi trư ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và ki u hình d. M c ph n ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng 66. Cung c p nguyên li u sơ c p cho quá trình ch n l c t nhiên là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 67. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c l n lai F1 có t l n c trên 40%, n ng 1 t sau 10 tháng tu i. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: L n cái Móng Cái x L n c Thu c Nhiêu
 10. b. Pt/c: L n cái Thu c Nhiêu x L n c Móng Cái c. Pt/c: L n cái M ng Cái x L n c i B ch d. Pt/c: L n cái i B ch x L n c Móng Cái 68. M c ph n ng c a tính tr ng càng r ng, càng giúp cho sinh v t: a. Khó thích nghi v i i u ki n s ng b. Ch t khi i u ki n s ng thay i c. D thích nghi v i i u ki n s ng d. Tăng năng su t khi i u ki n s ng thay i 69. ADN có th ư c truy n t t bào cho sang t bào nh n nh : a. Plasmit ho c th ăn khu n b. t bi n chuy n o n NST tương h c. C u ti p h p vi khu n 70. t bi n gen c u trúc bi u hi n thành nh ng bi n i t ng t m t ho c m t s ...... m t ho c vài cá th . i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. . ki u gen b. tính tr ng c. nhi m s c th d. ADN 71. t bi n c u trúc NST nào sau ây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 72. ng l c c a ch n loc t nhiên là: a. Do nhu c u và th hi u c a con ngư i b. Do u tranh sinh t n c a sinh v t c. Bi n d và di truy n d. Hình thành nòi m i và th m i 73. Trong ch n gi ng, i v i cây tr ng t th ph n thì phương pháp ch n l c nào sau ây v a ít t n kém nh t mà v n m b o hi u qu ? a. K t h p ch n l c hàng lo t v i ch n 1 c cá th b. Không c n ph i ch n l c gì c c. Chon l c hàng lo t m t l n d. Ch n loc hàng lo t nhi u l n 74. K t qu c a ch n l c t nhiên là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 75. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u hình? a. M t s cây r ng lá v mùa hè b. Con b que có thân và chi gi ng cái que c. Con b lá có ôi cánh gi ng lá cây d. Con sâu o gi ng cành cây khô 76. Loài ngư i xu t hi n vào k :
 11. a. Ph n tr ng b. Th 4 c. Th 3 d. Giura 77. Qua ch n l c t nhiên, h i phân t nào ti p t c phát tri n thành sinh v t? a. Prôtêin – Lipit b. Prôtêin – Saccarit c. Prôtêin – Axit nuclêic d. Axit nuclêic – Lipit 78. t bi n gen l n s bi u hi n thành ki u hình trong 1 qu n th giao ph i khi a. men l n b t bi n ltr l i thành gen tr i b. gen c a t t c các cá th trong qu n th b t bi n thành gen l n c. Xu t hi n cá th mang gen ng h p l n trong qu n th d. gen l n b t bi n th tinh v i giao t mang gen bình thư ng 79. c i m nào sau ây không ph i c a hi n tư ng thoái hóa gi ng a. T l th ng h p trong qu n th tăng b. Các th h sau b c l nhi u tính tr ng x u c. Con lai có s c s ng hơn h n b m d. T l th d h p trong qu n th gi m 80. Cách 1i nào d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lý b. Cách li sinh thái c. Cách li a lí và sinh thái d. Cách li sinh s n và cách ly di truy n 81. Làm th nào có hi n tư ng song nh b i th ? a. a b i hóa thành công cơ th lai xa (n + n) b. Gây t bi n NST c. Gây t bil n gen d. Cho cơ th lai xa lai v i nhau 82. Ngư i khác vư n ngư i ngày nay i m căn b n nào? a. B xương b. B não c. T chi d. Lao ng, ti ng nói và tư duy 83. Trong ng d ng kĩ thu t di truy n, ngư i ta ã chuy n ...... t loài thu c lá c nh Petunia vào cây bông và cây u tương. i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Gen kháng thu c di t c b. Gen qui nh kh năng ch ng m t s ch ng virut c. Gen qui nh kh năng ch ng sâu r y d. Gen t ng h p ch t kháng sinh 84. t bi n phát sinh trong m t t bào sinh dư ng r i ư c nhân lên trong m t mô, có th bi u hi n m t ph n cơ th , t o nên th kh m, ư c g i là a. t bi n giao t b. t bi n xôma c. t bi n ti n phôi
 12. d. hoán v gen 85. Hai tr ng sinh khác tr ng có th có c i m: a. Luôn khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính b. Cùng ho c khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính c. Khác nhóm máu, nhưng cùng gi i tính d. Cùng nhóm máu, nhưng khác gi i tính 86. Cơ th a b i có th ư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i ây là chính xác nh t? a. ánh giá thông qua kh năng sinh s n b. Căn c vào th i gian sinh trư ng kéo dài c. Quan sát v m s lư ng nhi m s c th trong t bào dư i kính hi n vi d. D a vào s quan sát v ki u hình 87. Thí d nào sau ây là thư ng bi n? a. Sâu ăn lá có màu xanh lá cây b. Lá cây rau mác khi m c trên c n có hình mũi mác, khi m c dư i nư c có hình b n dài c. Gà gô tr ng vùng tuy t tr ng d. Bư m kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 88. i Tân sinh g m 2 k nào? a. K th 1 và th 2 b. K th 2 và th 3 c. K th 3 và th 4 d. K th 4 và th 5 89. t bi n gen ph thu c vào nh ng y u t nào? a. gen có c u trúc b n hay kém b n b. tác nhân lí, hóa trong ngo i c nh, c i m và c u trúc c a gen c. lo i, n ng , th i gian tác ng c a tác nhân hóa h c d. lo n, cư ng , li u lư ng tác ng c a tác nhân v t lí 90. ngư i b nh b ch c u ác tính là do: a. L p o n b. M t o n c p NST 21 ho c 22 c. Chuy n o n gi a c p NST 21 và 22 d. o o n 91. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao là ơn tính b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n c. Cơ quan sinh s n c a ng v t b c cao n m sâu trong cơ th d. ng v t b c cao khó b tác ng b i các tác nhân lí, hóa 92. t bi n o v trí 2 c p nuclêôtit trong b ba mã hóa c a gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s nh hư ng n a. 1 axit amin trong chu i polypeptit b. 2 axit amin trong chu i polypeptit c. 3 axit amin trong chu i polypeptit d. 4 axit amin trong chu i polypeptit 93. Plasmit là gì?
 13. a. Phân t ADN vòng c a nhân t bào vi khu n b. C u trúc ch a ADN trong t bào ch t c a vi rút c. Các bào quan trong t bào ch t c a vi khu n d. C u trúc ch a ADN vòng trong t bào ch t c a vi khu n 94. ơn v t ch c cơ s c a loài trong thiên nhiên là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 95. M t bé gái trong t bào sinh dư ng c a cơ th có 3 nhi m s c th s 23. Bé gái này b h i ch ng gì? a. H i ch ng 3X b. H i ch ng ao c. H i ch ng Claiphentơ d. H i ch ng Tơcnơ 96. ...... không có liên quan n nh ng bi n i c a ki u gen nên không có di truy n, vì v y không có ý nghĩa quan tr ng trong ti n hóa. Hãy i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào sau ây câu trên úng nghĩa? a. t bi n NST v c u trúc b. t bi n NST v s lư ng c. Bi n d t h p d. Thư ng bi n 97. th c v t, duy trì và c ng c ưu th lai ngư i ta s d ng phương pháp: a. Lai luân phiên b. Lai h u tính gi a các cá th F1 c. T th ph n các cây lai F1 d. Sinh s n sinh dư ng 98. S d ng t bi n nhân t o h n ch i tư ng nào sau ây? a. N m b. Cây tr ng c. Vi sinh v t d. V t nuôi 99. Cơ ch ti n hóa theo Lamac là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng có ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t l g c chung 100. Các d ng t bi n c u trúc nhi m s c th (NST) như: a. M t o n, l p o n, o o n, chuy n o n NST b. Th d b i, th a b i c. Th khuy t nhi m, th 1 nhi m, th 3 nhi m, th a nhi m d. th tam b i, th t b i
 14. 101. V m t di truy n h c, phương pháp lai nào lúc u làm tăng t l th d h p, sau ó tăng d n t l th ng h p a. Lai khác dòng b. Lai khác th và t o gi ng m i c. Lai khác loài d. Lai c i ti n gi ng 102. Công ngh s n xu t insulin ch a b nh ti u ư ng cho ngư i có giá thành r nh ng d ng c a: a. Phương pháp tách chi t b. t ng h p hóa h c c. t bi n nhân t o d. Kĩ thu t di truy n 103. t bi n gen phát sinh trong nguyên phân g m có a. t bi n giao t và t bi n xôma b. t bi n xôma và hoán v gen c. t bi n ti n phôi và t bi n giao t d. t bi n xôma và t bi n ti n phôi 104. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n do i u ki n môi trư ng thay i. t bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng b. t bi n do i u ki n môi trư ng thay i. Thư ng bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng c. Thư ng bi n làm bi n i ki u gen. t bi n không làm bi n i ki u gen d. Thư ng bi n làm bi n i ki u hình và ki u gen. t bi n làm bi n i ki u hình, không bi n i ki u gen 105. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 1 - (½)n thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? (n là s th h ) a. I3 b. I4 c. I5 d. In 106. c i m n i b t c a i phân t prôtêin và axit nuclêic là: a. Kích thư c l n b. Kh lư ng l n c. a d ng và c thù d. Có c u trúc a phân 107. t bi n c u trúc NST nào sau ây thư ng ít nh hư ng n s c s ng c a cá th , góp ph n tăng cư ng s sai khác gi a các NST tương ng t o s a d ng cho loài? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 108. Cách li nào chưa d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lí
 15. b. Cách li a lí và cách li sinh thái c. Cách li sinh s n d. Cách li di truy n 109. cây giao ph n, khi ti n hành t th ph n b t bu c qua nhi u th h thì con cháu có hi n tư ng a. Ch ng ch u kém b. sinh trư ng và phát tri n ch m c. Thoái hóa d. Năng su t gi m 110. S ki n nào dư i ây không ph i là s ki n n b t trong giai do n ti n hóa ti n sinh h c? a. Hình thành các ch t h u cơ ph c t p prôtêin và axit nuclêic b. S xu t hi n các enzim c. S t o thành côaxecva d. S xu t hi n cơ ch t sao chép 111. M t t bi n m t 3 c p nuclêôtit s 13,14, 15 trong gen c u trúc s làm cho prôtêin tương ng b : a. m t 1 axit amin s 3 b. m t 1 axit amin s 4 c. m t 1 axit amin s 5 d. m t axit amin th 13, 14, 15 112. Ưu th n i b t c a phương pháp ch n l c hàng lo t là gì? a. K t h p ư c vi c ch n l c d a vào ki u hình v i vi c ki m tra ki u gen b. Có hi u q a i v i các tính tr ng có h s di truy n th p c. Ngoài vi c duy trì c ng c gi ng ban u còn có tác d ng t o ra gi ng m i d. ơn gi n, d làm, áp d ng r ng rãi 113. ngư i, th d b i nào sau ây có th gây ch t giai o n h p t ? a. OX b. OY c. XXY d. XX 114. th c v t, nh ng th 3n ư c t o ra b ng cách: a. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên cơ th th c v t b. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên h p t c. Lai 2 cây b m 3n v i nhau d. Lai cây b m 2n v i 4n 115. t bi n ti n phôi là t bi n x y ra a. t bào sinh tinh b. t bào sinh tr ng c. nh ng l n nguyên phân u tiên (l n 1, 2, 3) c a h p t d. T bào xôma 116. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n di truy n. t bi n không di truy n b. Thư ng bi n không di truy n. t bi n di truy n c. Thư ng bi n x y ra không ng lo t. t bi n x y ra ng lo t d. Thư ng bi n có h i cho sinh v t. t bi n có l i cho sinh v t
 16. 117. Trong th c ti n ch n gi ng cây lúa, ngư i nông dân ã áp d ng phương pháp nào sau ây? a. Chon l c cá th nhi u l n b. Ch n l c cá th m t l n c. Ch n l c hàng lo t nhi u l n d. Ch n l c hàng lo t m t l n 118. Xét c u trúc di truy n c a các qu n th sau ây: P1 = 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. P2 = 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = l. P3 = 070AA + 0,30Aa + 0,l0aa = 1. Qu n th nào ã cân b ng? a. P1, P2, P3 b. P1, P2 c. P2, P3 d. P1, P3 119. Phương pháp nghiên c u t bào là phương pháp: a. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh quy lu t di truy n c a tính tr ng ó b. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh các tính tr ng do t bi n gen c. Phân tích thành ph n c u trúc ADN xác nh v trí, ch c năng c a gen trên nhi m s c th d. Nghiên c u c u trúc hi n vi c a nhi m s c th phát hi n các b nh và d t t liên quan v i các t bi n nhi m s c th 120. t bi n gen tr i x y ra m t giao t qua th tinh s i vào h p t . tt bi n này s a. tr ng thái d h p và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th b. tr ng thái d h p và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th c. tr ng thái ng h p tr i và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th d. tr ng thái ng h p tr i và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th 121. Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng g m 2 lo i h p ch t h u cơ là: a. Lipit và prôtêin b. Axit nuclêic và prôtêin c. Saccarit và lipit d. Axit nuclêic và lipit 122. N i dung thuy t ti n hóa c a Kimura là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 123. Vì sao loài ngư i s không bi n i thành m t loài nào khác?
 17. a. Vì i u ki n t nhiên hi n nay không gi ng i u ki n t nhiên trong l ch s b. Vì con ngư i không còn phát sinh t bi n c. Vì con ngư i không còn ch u tác ng c a các nhân t sinh h c d. Vì con ngư i có kh năng thích nghi m t cách ch ng v i m i i u kiên sinh thái a d ng, không ph thu c vào i u ki n t nhiên và cách li a lí 124. kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa c a th c vât ngư i ta s d ng phương pháp a. Lai c i ti n b. Phương pháp nuôi c y mô c. Th ph n b ng ph n hoa h n h p c a nhi u loài d. Gây t bi n a b i ch n 125. Hi n tư ng ng qui tính tr ng là hi n tư ng: a. Có ki u hình tương t các nòi sinh v t cùng loài b. M t s nhóm sinh v t có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng loài khác nhau, nh ng nhóm phân lo i khác nhau c. Ti n hóa di n ra theo hư ng phân li, t o thành nh ng nhóm khác nhau có chung ngu n g c d. Các nhóm phân lo i trên loài ã hình thành theo con ư ng phân li, m i nhóm b t ngu n t m t loài t tiên 126. Trong ch n gi ng th c v t, ngư i ta chi u tia phóng x v i cư ng , li u lư ng thích h p lên b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n giao t ? a. H t khô b. H t n y m m c. H t ph n, b u nh y d. nh sinh trư ng c a thân 127. T t c các t h p gen trong qu n th t o nên: a. V n gen c a qu n th b. Ki u gen c a qu n th c. Ki u hình c a qu n th d. Tính c trưng trong v t ch t di truy c a loài 128. B nh b ch c u ác tính ngư i là do t bi n: a. 3 nhi m s c th c p 21 b. Nhi m s c th 13 – 15 c. M t o n c p nhi m s c th 21 ho c 22 d. 3 nhi m s c th 16 – 18 129. ng d ng t bi n nhân t o ngư i ta ã t o ư c gi ng lúa MT1 có c i m? a. Chín s m, thân th p, c ng cây, ch u phèn, năng su t tăng 15 n 25% so v i d ng g c b. Năng su t cao, ch ng b nh b c lá, kháng r y, ch t lư ng g o trung bình c. Chín s m, năng su t cao, không kháng r y, ch t lư ng g o cao, thân cao d. Năng su t cao, thân th p, không ch u phèn, không kháng r y 130. Tác nhân gây t bi n nào gây kích thích nhưng không gây lon hoá? a. Tia phóng x b. Tia t ngo ii
 18. c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 131. T i vùng thư ng lưu sông Amour có nòi chim s ngô châu Âu và nòi chim s ngô Trung Qu c song song t n t i nhưng không có d ng lai. ây là giai o n chuy n t d ng nào sang loài m i? a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 132. Trong ch n gi ng hi n i, ngu n nguyên li u ch y u nh t ch n l c là: a. t bi n gen b. t bi n c u trúc NST c. t bi n s lư ng NST d. Bi n d t h p 133. i Trung sinh có 3 k theo th t t xưa n nay là: a. Tam i p – Giura – Ph n tr ng b. Tam i p – Ph n tr ng – Giura c. Ph n tr ng – Giura – Tam i p d. Giura – Ph n tr ng – Tam i p 134. Ưu th lai gi m d n qua các th h vì các th h sau: a. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen l n có h i ư c bi u hi n b. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen l n có h i ư c bi u hi n c. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen tr i có h i ư c bi u hi n d. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen tr i có h i ư c bi u hi n 135. cà chua 2n = 24, th tam b i có s nhi m s c th là a. 12 b. 24 c. 36 d. 48 136. thu c lá, c p gen aa qui nh kh năng ch u l nh t i 10oC, AA qui nh kh năng ch u nóng n 35oC, cây d h p Aa ch u ư c nhi t t 10oC n 35oC. c i m này ư c gi i thích b ng gi thuy t: a. V tác ng c a hi n tư ng tr i không hoàn toàn b. V tr ng thái d h p c. V tác ng c ng g p c a các gen tr i có l i d. Siêu tr i 137. Theo Lamac, nguyên nhân ti n hóa c a th c v t và ng v t b c th p là: a. Chúng có kh năng t bi n i dư i tác d ng c a ngo i c nh b. Do thay i t p quán ho t ng c. Do s bi n i các cơ quan b ph n tương ng d. Do ch n l c t nhiên thông qua các c tính bi n d và di truy n c a sinh v t
 19. 138. th c v t, trong t bào sinh dư ng có b NST 2n a nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành, bô NST không phân li. N u hi n tư ng này x y ra l n nguyên phân u tiên c a h p t s t o thành a. Cơ th tam b i b. Cơ th t b i c. Cành cây (ngay ch t bi n) tam b i d. Cành cây (ngay ch t bi n) t b i 139. ơn v b bi n i trong gen t bi n là a. 1 ho c m t s c p nuclêôtit b. 1 ho c 1 s ADN c. 1 ho c m t s nhi m s c th d. 1 ho c m t s axit amin 140. Trong ch n gi ng th c v t, lai xa kèm theo ...... ã t o ra ư c nh ng gi ng lúa mì, khoai tây a b i, có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i. i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Ch n l c b. a b i hóa c. Lai c i ti n d. Gây t bi n 141. Nghiên c u t bào c a m t b nh nhân, ngư i ta phát hi n c p nhi m s c th 21 b m t o n. Trư ng h p trên là nguyên nhân c a b nh: a. B ch t ng b. Máu khó ông c. Ti u ư ng d. Ung thư máu 142. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao có h hô h p phát tri n, phan ng r t nh y b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n, ph n ng r t nh y c. ng v t b c cao có h th n kinh phát tri n. ph n ng r t nh y d. ng v t b c cao có h tu n hoàn phát tri n, ph n ng r t nh y 143. t bi n nào sau ây gây h u qu ít nh t a. m t l c p nuclêôtit th 1 trong b ba mã hóa th l b. m t 1 c p nuclêôtit b ba mã hóa th 2 c. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 3 d. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 2 và 3 144. Lai xa ư c s d ng c bi t ph bi n trong ch n gi ng: a. Vi sinh v t b. Cây tr ng c. V t nuôi d. V t nuôi và cây tr ng 145. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n c a cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng. Bi n i này là a. Bi n d t h p b. t bi n NST c. t bi n gen
 20. d. Thư ng bi n 146. Y u t nào sau ây là k t qu tác ng c a gi ng và k thu t s n xu t? a. Gi ng b. K thu t s n xu t c. Môi trư ng d. Năng su t 147. D t t nào ngư i di truy n do gen t bi n tr i? a. Câm i c b. Xương chi ng n c. S t môi d. B ch t ng 148. Dáng ng th ng c a ngư i ư c c ng c dư i tác d ng c a: a. Nhu c u trao i kinh nghi m b. Nhìn th y k thù t xa c. Vi c chuy n t i s ng trên cây xu ng m t t tr ng tr i d. i s ng t p th 149. Trong ch n gi ng th c v t, vi c chi u x thư ng không ư c th c hi n b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n? a. H t khô b. H t n y m m c. R d. nh sinh trư ng c a thân 150. Lí do nào sau ây không ph i là h n ch c a Lamac? a. Chưa phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n b. Chưa phân bi t ư c ngu n nguyên li u và ngu n nguyên li u ch y u c a ch n l c c. Chưa hi u ư c nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d d. Chưa hi u rõ cơ ch tác d ng c a ngo i c nh và chon l c t nhiên 151. L ch s phát tri n c a sinh v t g n v i l ch s phát tri n c a: a. S ti n hóa hóa h c b. S ti n hóa sinh h c c. H p ch t h u cơ d. V Trái t 152. Trong công ngh sinh h c, i tư ng thư ng ư c s d ng làm s n xu t các s n ph m sinh h c là: a. Vi khu n b. Vi rút c. Th c khu n d. Plasmit 153. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u gen? a. Con t c kè thay i màu s c theo n n môi trư ng b. Lá cây rau mác thay i theo môi trư ng c. M t s cây r ng lá vào mùa hè d. bư m Kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 154. Kĩ thu t c y gen dùng plasmit là th truy n g m m y khâu ch y u? a. 2

 

TOP Download